باغبانی پاییز: چک لیست باغ نوامبر مناطق 6-8


هوا خنک شده است، و به همین ترتیب، تا زمانی که نوامبر شروع می شود، بیشتر باغ ها نیز سرد شده اند. در حالی که برخی از باغداران هنوز در حال تمرین باغبانی و برداشت ماه نوامبر هستند و ممکن است فصل رشد خود را با باغ های پاییزی و زمستانی طولانی کرده باشند، برخی دیگر باغ های خود را برای زمستان در بستر می گذارند.

مهم نیست که در ماه نوامبر در چه مرحله ای هستید، بسیاری از وظایف ضروری در فهرست چک لیست باغ نوامبر ما مناطق 6-8 وجود دارد که به حفظ باغ های شما در مسیر موفقیت مداوم کمک می کند. مثل همیشه، این ایده عالی است که برای راهنمایی باغبانی مخصوص شهرستان خود با دفتر توسعه محلی خود مشورت کنید.