نه آن فیلم | باغ شمال شرقی اوهایو


زامبی ها آنچه در وگاس اتفاق می افتد در وگاس می ماند. جز اون فیلم زامبی ها می خواهند به همه بگویند در وگاس چه اتفاقی می افتد. و من نتوانستم کنترل کانال را پیدا کنم. خوشبختانه من یک گل را برای کنترل همه آنها پیدا کردم. ممکن است متعلق به ارباب تاریکی نباشد. با این حال دارای گلبرگ های تیره است. و رگه های گلبرگ زامبی ها را گیج می کند. یا تقریباً نگاهی سریع به گل بیندازید و این پیوند را حذف کنید تا زامبی ها از آن عبور نکنند. آنها باید در وگاس بمانند… و اگر این کار جواب نداد توصیه مورد علاقه گاندالف را دنبال کنید – احمق ها فرار کنید!…