برچسب گم شده | باغ شمال شرقی اوهایو


آیا یک گل اگر زیبا باشد همچنان ناشناس است؟ ظاهرا پاسخ مثبت است. اگر اگر در بستر باغی باشد یا می تواند باشد که قبل از چرخه بعدی شکوفه خالی می شود. باغبان اجازه نمی دهند گل های زیبا ناشناس باشند. روی بازی تگ خود کار کنید نه آن بازی تگ بازی تگ دیگر آن که با برگ های سبز ناشناس روی گیاه می رود. تو هستی تگ کن…