2 یا 3 | باغ شمال شرقی اوهایو


نگاهی سریع و شاید بتوان گفت این گل دو رنگ دارد. مگر اینکه به مرکز نگاه کند. سپس جواب سه می شود. سپس دوباره لذت در گل می آید. نه شمارش مگر اینکه باغ شما در خیابان کنجد باشد. آه آه آه…