فلورال دیلی: اخبار جهانی گلاین URL قابل پردازش نیست. اگر به دنبال یک مقاله خبری بودید، ممکن است حذف یا منتقل شده باشد. اگر منتقل شده است، می توانید آن را در آرشیو پیدا کنید. برای هر گونه ناراحتی عذرخواهی می کنیم.

شاید این مقاله در یکی از سایت های دیگر ما منتشر شده باشد: