باغ شمال شرقی اوهایو


آیا این یک نوبت در پیش است؟ راه های مسیر آنها را دارند. و اغلب علامت گذاری می شوند. این مسیر یک مکان شروع مشخص دارد. قبل از شروع فکر می کند من با یک عنوان آمده ام. برای چیزهایی ممکن است خوب باشد با گل ها ممکن است همیشه دنباله درستی نباشد. من فکر می کنم گاهی اوقات وقتی متن تمام می شود، گل ممکن است عنوان را بیاورد. و تغییر عنوان ممکن است سخت باشد. ممکن است فقط به بازآرایی جدی شعله های آتش در مسیر و برخی پیچ های گیج کننده نیاز داشته باشد. یا همانطور که شخصی به نام آلیس زمانی می خواست بگوید “شما نمی توانید بسیاری از راه های آسان را برای رفتن از آنجا به اینجا طی کنید …” بنابراین اکنون عنوان این قطعه را چه می کنم … اگر یک پرنده دریایی عرفانی جادویی طلسم می کرد، ممکن است اسمش را بگذارم بی دست و پا – به شکلی نامناسب…