چشم


چشم ها آن را دارند این گل چشم طرح دار دارد. چندین رنگ متمایز در ناحیه چشم دارد. رنگ ها را بشمار یا باندها را بشمار چند وجود دارد. دو تصویر…