باغ شمال شرقی اوهایو


این یکی یک خواهر و برادر دارد آنها مشابه هستند. و آنها متفاوت هستند. و این اجازه می دهد تا برخی از انتخاب ها و جهت های مختلف. یکی دارای گلبرگ های باریک تر است. دیگری گلبرگ های پرتر و نه چندان نازکی دارد. جهت ها …