وجود دارد | باغ شمال شرقی اوهایو


اتر ایشون ای اونا هستن گرگ وجود دارد گرگ کجا گرگینه ! یا این به جایی می رود هنوز سوال مهم “آیا به زودی به آنجا می رسد!” ? ما اینجا سنجاب نمی کنیم. پس گل !!!!!