باغ شمال شرقی اوهایو


آیا باید با این موضوع که این گل پسر عموی گل دیشب است بروم؟ یا باید فقط روی آن چند قطره باران آخر روی گلبرگ ها تمرکز کنم؟ هر کدام ممکن است کار کند. با این حال آن است که در بین زمان. تایمر درخشش چراغ های فصلی را خاموش کرده است. و کوچکترین نوه پنج ماهه ما بالاخره متقاعد شد، اغوا شد و در آغوش گرفت که خواب می تواند هیجان سفر را سنگین کند. یک تعطیلات به پایان می رسد و سال جدید نزدیک است. وقت آن است که حتی این یکی چراغ ها را خاموش کند و آن را یک شب بنامد…