یک تابستان لذت بخشوای، چه سال شلوغی از آخرین وبلاگ من گذشته است. من خیلی لذت بردم و تن ها لذت بردم در پتگر، کاشت و کاشت و وجین و آبیاری و برداشت و کاشت و کاشت… خوب شما عکس را دریافت کردید… لول صحبت از برداشت شد، از اوایل برگ های سالاد یک تن چیز برداشت شده است. من از اولین گوجه‌فرنگی‌هایم تا به امروز لذت برده‌ام، اولین آن را برداشت کردم