وبلاگ Noel’s Garden: Horti-Culture in Camellia-City Porto


پورتو در شمال پرتغال شهر کاملیا است. پارک های عمومی و باغ های مردم پر از آنها است. برای آن دسته از ما که فقط عادت داریم آنها را سر بالا ببینیم، یا شاید در کورنوال، تا طبقه اول، اینها بسیار بزرگ هستند. و شهر به وضوح آنها را دوست دارد. آخر هفته گذشته، شورای شهر جشنواره سالانه کاملیا را برگزار کرد.

اینجا را بخوانید—–