چرا انگلیس در چنین آشفتگی به سر می برد؟ بخش دوم


اگر وحشت زده به ادامه هرج و مرج سیاسی در بریتانیا نگاه می کنید، ممکن است دوست داشته باشید قسمت دوم پست سیاسی گاه به گاه من را بخوانید “چرا بریتانیا در چنین آشفتگی ای قرار دارد؟” این تلاشی است برای توضیح دادن آنچه در حال وقوع است به بیگانگان، به ویژه جامعه باغ اغلب آنگلوفیل. ممکن است بریتانیایی ها هم دوست داشته باشند نگاهی بیندازند. این به معنای اطمینان مجدد نیست!
https://www.noelkingsbury.com/noelsgarden-blog/2019/3/31/why-is-britain-in-such-a-mess-part-two