جن


اگر هرگز از گرفتن نگاه های زودگذر الف ها در باغ دست بردارم، این یکی خواهد بود. ارتفاع آن 28 اینچ و 71 سانتی متر است و شکوفه آن 3 اینچ و 8 سانتی متر است. جن جوز هندی روحی است که از نامش پیداست…