باغبانی پاییز: چک لیست باغ نوامبر مناطق 1-3


نوامبر پایان فصل باغ در مناطق 1 تا 3 را نشان می دهد و زمان آن فرا رسیده است که باغ های خود را برای استراحت زمستانی در آن جا دهید. قبل از انجام این کار، چند کار برای تکمیل وجود دارد که باغ های نوامبر شما را مرتب، تغذیه مناسب و آماده برای فصل رشد قوی در فصل بهار نگه می دارد. بنابراین، هنوز آن ابزارها را کنار نگذارید!

فهرست بررسی باغ نوامبر ما، مناطق 1 تا 3، شما را از طریق برخی از کارهای اساسی در باغ راهنمایی می کند که باغ های شما را تقویت می کند، بار فصل آینده را سبک می کند و به شما امکان می دهد در زمستان کمی راحت تر استراحت کنید.