ماه می است و مزرعه گل شگفت انگیز رنگ دارد


ماسک ها اکنون در مزرعه گل شگفت انگیز اختیاری هستند. همه کارکنان بزرگسال اکنون به طور کامل واکسینه شده اند.

اگر مایلید ماسک بزنیم، به سادگی درخواست می کنیم.

همچنین می توانید بعد از ساعت کاری (بعد از ساعت 5 بعد از ظهر) از دوشنبه تا شنبه خرید کنید و از ایستگاه آبی رنگ خودپرداخت متصل به پیشخوان پرداخت استفاده کنید. اگر می خواهید از کارت خود استفاده کنید، پاکت هایی با دستورالعمل وجود دارد.

یکشنبه ها بعد از ساعت 4 بعد از ظهر تعطیل هستیم.