خطوط


خطوط و رنگ ها آیا می توانیم خطوط را دنبال کنیم؟ آیا می توانیم رنگ ها را حس کنیم؟ آیا می توانیم آنها را مرتب کنیم؟ آیا می توانیم کل را معنا کنیم؟ آیا می توانیم دو گل ببینیم؟ یکی در کنار دیگری یکی فرار میکنه یکی فقط منتظر است تا روز بعد به آن بپیوندد…