باغبانی پاییز: چک لیست باغ نوامبر مناطق 6-8


هوا خنک شده است، و در بیشتر باغ ها تا زمانی که نوامبر شروع می شود، همینطور. زمستان.

مهم نیست که در ماه نوامبر در چه مرحله‌ای هستید، وظایف ضروری زیادی در فهرست مناطق 6-8 باغ نوامبر ما وجود دارد که به حفظ باغ‌های شما در مسیر موفقیت مداوم کمک می‌کند. مثل همیشه، این ایده بسیار خوبی است که برای راهنمایی باغبانی مربوط به شهرستان خود با دفتر توسعه محلی خود مشورت کنید.