نوسانات قیمت گل رز شاخه بریده در بنگال غربیبنگال غربی یکی از تولیدکنندگان عمده گل شاخه بریده در هند است. در بنگال غربی، Howrah، Nadia، و Purba Medinipur سه منطقه پیشرو در تولید گل های شاخه بریده هستند. سایر ایالت های اصلی تولید کننده عبارتند از ماهاراسترا، کارناتاکا و هیماچال پرادش.

در این مناطق ذکر شده در بنگال غربی، چندین نوع گل دیگر مانند گل همیشه بهار، یاس، گل سرخ و ژربرا کشت می شود. در منطقه هاوره و پوربا مدینیپور، دو نوع گل رز به طور عمده کشت می شود. Madgod و Mini Pearl. گل رز نیز در گلخانه ها کشت می شود.

کشت گل در زمینی کوچک منبع اصلی امرار معاش می باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین نوسانات قیمت بازار، فصلی نشدن قیمت بازار و شاخص های فصلی در دو منطقه حوره و پوربا مدینی پور انجام شده است.

تحقیق کامل را در www.researchgate.net.

لاهیری، دبابراتا. (2021). نوسان قیمت گل رز شاخه بریده در بنگال غربی 1. LXXVIII. 13.