باغبانی پاییز: چک لیست باغ نوامبر مناطق 9-10


دمای ملایم‌تر در مناطق 9-10 برجسته‌تر شده است، اما این رشد و تولید را در بیشتر باغ‌های آب و هوای گرم نوامبر متوقف نکرده است. با انجام برخی کارهای آماده سازی و نگهداری، باغ خود را شکوفا و مرتب نگه دارید و از قبل برای باغ های آینده برنامه ریزی کنید.

فهرست چک لیست مناطق 9-10 باغ نوامبر ما را برای لیست کاملی از تمام کارهایی که باید در این ماه در باغ انجام دهید تا آن را در شکل درجه یک نگه دارید دنبال کنید.

مثل همیشه، بهترین کار این است که برای اطلاعات مربوط به کاشت مربوط به شهرستان خاص خود، با اداره محلی خود مشورت کنید.