رنگ پریده


صورتی کمرنگ. رگهای قرمز و یک چشم قهوه ای قرمز تیره همه با یک گلوی سبز زرد متمرکز شده اند. تضادها و تضادها گلی است با صدای قوی…